Stanovy

Stanovy našej organizácie sú k dispozícií pre verejnosť vo formáte PDF PDF

S t a n o v y

Časť I.
Úvodné ustanovenia

Článok I
Názov združenia: NOM – Nezávislá organizácia mladých

Článok II
Sídlo združenia: Ul. gen. L. Svobodu 2, 927 05 Šaľa – Veča

Článok III
Združenie
1. Združenie NOM – Nezávislá organizácia mladých (ďalej NOM) je otvorenou spoločenskou a apolitickou organizáciou, ktorá je samostatným právnym subjektom.
2. Členovia NOM vykonávajú svoju činnosť v rámci združenia bez nároku na odmenu ak predstavenstvo nerozhodne inak.
3. Vzniká ako plnoprávny člen medzinárodného združenia mladých – European Good Templar Youth Federation (EGTYF) – so sídlom vo Švédsku a IOGT International.

Článok IV
Právne pomery združenia
1. Združenie je právnickou osobou. Právne pomery sa riadia zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. a zákona č. 62/1993 Z.z., všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.
2. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Článok V
Ciele združenia
Združenie je zriadené za účelom:
a) ponúknuť mladým ľuďom bez ohľadu na ich národnosť, rasu, pohlavie, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie alternatívy pre trávenie voľného času,
b) vlastnou abstinenciou členov združenia od alkoholu a iných drog propagovať zdravý životný štýl bez alkoholu a iných drog,
c) osvetovou činnosťou hlavne v školách, oboznamovať mladých ľudí s negatívnymi účinkami alkoholu a iných drog,
d) presadzovať prijatie a dodržiavanie zákonov obmedzujúcich, prípadne zakazujúcich obchodovanie s alkoholom a inými drogami,
e) rozvíjať u mladých ľudí duševné hodnoty, toleranciu a spoluprácu,
f) presadzovať uplatňovanie Deklarácie ľudských práv v reálnom živote.

Článok VI
Činnosť združenia
Na dosiahnutie uvedených cieľov bude združenie najmä:
a) organizovať výchovné programy vo forme seminárov, prednášok, okrúhlych stolov a pod.,
b) organizovať tábory, výlety a iné voľnočasové aktivity,
c) vydávať letáky, brožúry a iné propagačné materiály,
d) pripravovať projekty, ktoré majú za cieľ podnietiť u mladých ľudí záujem o rôzne možnosti trávenia voľného času,
e) sprostredkovávať členom účasť na medzinárodných seminároch, táboroch, kongresoch, konferenciách a iných medzinárodných podujatiach,
f) rozvíjať spoluprácu so združeniami a organizáciami svojou činnosťou blízkymi ideám NOM a EGTYF.
Článok VII
Členstvo
Združenie rozoznáva tri druhy členstva: riadne, čestné a mimoriadne.
1. Riadnym členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá súhlasí s cieľmi a stanovami združenia.
2. Mimoriadnym členom združenia môže byť fyzická, alebo právnická osoba, ktoré chce a je schopná podporovať ciele združenia. Mimoriadnych členov určuje a menuje predstavenstvo. Na valnom zhromaždení združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo, pokiaľ predstavenstvo nerozhodne inak.
3. Čestným členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá sa mimoriadnym spôsobom zaslúžila o rozvoj združenia. Čestných členov určuje a menuje predstavenstvo. Na valnom zhromaždení majú riadny hlas a hlasovacie právo, pokiaľ predstavenstvo nerozhodne inak.
4. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predstavenstvo združenia.
5. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia o prijatí za člena, pričom zaplatenie členského príspevku je nutnou podmienkou.
6. Členstvo v združení je dobrovoľné.
7. Členstvo zaniká:
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena
o vystúpení zo združenia predstavenstvu,
b) vylúčením – na základe rozhodnutia predstavenstva o vylúčení,
c) úmrtím člena,
d) zánikom združenia,
e) neuhradením členského príspevku v súlade s nariadením predstavenstva,
f) neospravedlnenou neúčasťou na zasadnutí valného zhromaždenia. O ospravedlnení rozhoduje predstavenstvo spolu s predsedajúcim valného zhromaždenia.
8. Pri zániku členstva je člen povinný vyrovnať všetky záväzky voči združeniu, pričom o navrátení jeho členských príspevkov uhradených na nasledujúce obdobie rozhoduje predstavenstvo.

Článok VIII
Práva a povinnosti členov
1. Práva členov sú najmä:
a) byť informovaný o všetkých rozhodnutiach orgánov združenia a aktivitách združenia,
b) byť informovaný o majetkovom hospodárení združenia,
c) podieľať sa na činnosti združenia,
d) okrem mimoriadnych členov voliť a byť volený do orgánov združenia,
e) obracať sa na orgány združenia s podnetmi alebo sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko.
2. Povinnosti členov sú najmä:
f) dodržiavať stanovy,
g) dodržiavať nariadenia predstavenstva,
h) nevyvíjať aktivity, ktoré znemožňujú alebo sťažujú dosahovanie stanovených cieľov združenia,
i) platiť členské príspevky v súlade s nariadením predstavenstva,
j) okrem mimoriadnych členov zdržať sa konzumácie alkoholu a iných drog,
k) zúčastňovať sa na rozvoji združenia,
l) Zúčastňovať sa na valnom zhromaždení.

Časť II.
Majetok združenia
Článok X
Zdroje združenia
Prostriedky na realizáciu svojich cieľov a zabezpečenie činnosti podľa článku VI, združenie získava najmä:
a) z príspevkov členov združenia
b) z príspevkov medzinárodných organizácií
c) zo sponzorských príspevkov a darov
d) z dobrovoľných príspevkov
e) z príspevkov z grantov
f) z výnosov z vlastných aktivít
g) z iných zdrojov
Článok XI
Použitie prostriedkov združenia
Prostriedky združenia možno použiť len na realizáciu cieľov uvedených v článku VI a to najmä na:
a) finančné zabezpečenie činností uvedených v článku VII,
b) odmeny, ktoré sa poskytujú za prácu pre združenie vykonanú na základe písomnej objednávky združenia alebo s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva,
c) náhrady výdavkov tých, ktorí vykonávajú prácu pre združenie, a to podľa dohody s predstavenstvom, na základe vyúčtovania predloženého
predstavenstvu.
Časť III.
Orgány združenia
Článok XII
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je zložené zo všetkých členov združenia. Do jeho pôsobnosti patrí:
a) rozhodnutie o zrušení združenia,
b) schvaľovanie, dopĺňanie a zmena stanov,
c) voľba a odvolanie členov predstavenstva,
d) voľba a odvolanie členov dozornej rady,
e) voľba a odvolanie členov nominačnej komisie,
f) voľba a odvolanie riadnych členov
g) voľba a odvolanie mimoriadnych členov
h) voľba a odvolanie čestných členov
i) schvaľovanie výročnej správy a správy o hospodárení,
j) schvaľovanie plánu činnosti a rozpočtu.
2. Valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát za rok, zvoláva a organizuje ho  predstavenstvo. Termín a program valného zhromaždenia je nutné oznámiť členom združenia najmenej 15 dní pred dňom jeho konania.
3. Predstavenstvo je povinné zvolať valné zhromaždenie do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti do rúk štatutárneho orgánu, ak o to požiada najmenej ¼ členov združenia.
4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.
5. Valné zhromaždenie vedie predsedajúci valného zhromaždenia.
6. Pri hlasovaní má každý riadny a čestný člen združenia jeden hlas.
7. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pokiaľ stanovy neurčujú inak.
8. Na rozhodnutie o zrušení združenia je potrebná minimálne dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.
9. Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedajúceho, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu a osoby poverené sčítaním hlasov. O priebehu konania valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápis.
Článok XIII
Predstavenstvo
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda a podpredseda, ktorí zastupujú združenie navonok.
2. Písomnosti za združenie podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to predseda, alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva
3. Predstavenstvo:
a) rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia
b) zvoláva a organizuje valné zhromaždenie
c) zabezpečuje vedenie účtovníctva
d) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie výročnú správu, správu o hospodárení, plán činnosti a rozpočet na ďalšie obdobie
4. Predstavenstvo má najmenej 5 členov.
5. Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov všetkých svojich členov.
6. Členstvo v predstavenstve zaniká:
a) odstúpením,
b) stratou členstva v združení,
c) odvolaním, ak prestane člen spĺňať podmienky pre členstvo alebo ak porušil závažným spôsobom tieto stanovy alebo právne predpisy.
7. V prípade neúplného predstavenstva, predstavenstvo zorganizuje doplňujúce voľby, v ktorých musia byť zvolení chýbajúci členovia predstavenstva.
Článok XIV
Dozorná rada
1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia.
2. Dozorná rada najmä:
a) kontroluje správnosť účtovníctva,
b) preskumáva výročnú správu a správu o hospodárení združenia,
c) kontroluje, či združenie vyvíja svoju činnosť v súlade so stanovami,
d) upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
e) najmenej jedenkrát ročne podáva valnému zhromaždeniu správu o výsledkoch svojej činnosti.
3. Dozorná rada je oprávnená najmä:
a) nahliadať do účtovných kníh a iných dokladov týkajúcich sa združenia,
b) zvolávať mimoriadne valné zhromaždenie, pokiaľ tak neurobí predstavenstvo.
4. Dozorná rada má troch členov.
5. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva alebo osobou oprávnenou konať v mene združenia.
6. V prípade neúplnej dozornej rady, predstavenstvo zorganizuje doplňujúce voľby, v ktorých musia byť zvolení chýbajúci členovia dozornej rady.

Článok XV
Nominačná komisia
1. Nominačná komisia vypracúva odporúčania pre kandidátov na členstvo v predstavenstve.
2. Nominačná komisia má troch členov.
3. Najmenej jeden mesiac pred zasadnutím valného zhromaždenia podáva správu o výsledkoch činnosti potenciálnych členov budúceho predstavenstva.
4. Po celý rok aktívne sleduje prácu a angažovanie sa jednotlivých členov a posudzuje, prípadne navrhuje členov do predstavenstva.
5. Je volená valným zhromaždením na nastávajúce obdobie.
6. Členovia nominačnej komisie nemôžu byť súčasne členmi predstavenstva.

Časť IV.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Článok XVI
Zrušenie a zánik združenia
1. Združenie zaniká:
a) dňom uvedeným v rozhodnutí valného zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra SR.
2. Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor menovaný na tento účel valným zhromaždením. Likvidačný zostatok sa použije na splnenie záväzkov a úhradu nákladov spojených s likvidáciou. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a charitatívne účely.

Článok XVII
Účinnosť
Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia ich zmeny Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Týmto sa rušia stanovy Občianskeho združenia „Nezávislá organizácia mladých – NOM“, zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 7.4. 2000 pod číslom VVS/1-900/90-16525.
Tieto stanovy boli schválené na Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 27. 8. 2005 v Šali.